Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wil je gebruik maken van de Keizers Tegels & Sanitair producten? Lees dan deze Algemene Voorwaarden grondig na.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Indien en voor zover echter voor één of meerdere bepaalde soorten bouwstoffen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 1. Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van

2. kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn of  feitelijk delen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper aan de koper.

3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en verkoper hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien na de datum van aanbieding, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering een of meer der kosten factoren een wijziging ondergaat, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden

1. De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
4. Weigert de koper de minder of niet geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van de koper op te slaan, onverminderd de gehoudenheid tot betaling door koper van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4. Levering en risico

1. Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3. De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper.
4. Indien bij transport voor risico van de verkoper beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is verkoper daarvoor niet aansprakelijk en is koper gehouden de koopprijs te voldoen.
5. De zaken worden geacht door verkoper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard; a/ bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op het vervoersmiddel zijn geladen; b/ bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.
6. Bij levering franco werk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen.
Koper en verkoper dragen op zodanige wijze gezamenlijke zorg voor de lossing, dat verkoper zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 5. Levering en afroep

1. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
2. De door de koper te noemen termijn mag een tijdvlak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.
3. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Hoeveelheid

1. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de verkoper meldt op de vrachtbrief c.q. afleveringsbon.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7. Hoedanigheid, Kwaliteit en Reclames.

1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; bij aflevering dient dit op het meegeleverde document c.q. de vrachtbrief/afleveringsbon te worden aangetekend bij gebreke waarvan verkoper reclames hierover niet behoeft te accepteren. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid van de zaken.
3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van het monster wordt geleverd, geldt dit voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan de verkoper.
4. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op kleur en/of ten genoegen van kopersopdrachtgever(s), of diens bouwdirectie, kan de koper daarna slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan het geen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verder gaande aanspraken uitdrukkelijk met de verkoper zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft meegedeeld, zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
5. In geval van gebreken in het geleverde heeft koper slechts aanspraken op verkoper, voor zover de zaken niet verwerkt zijn.
6. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dan niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiend uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
3. In ieder geval verjaart iedere vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen 1 jaar na de gebeurtenis bij verkoper ingediend is.

Artikel 9. Emballage

1. Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermal en gebruikte emballage (verpakkingen, pallets, e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de afgeleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht
2. Voor retournerende emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden.
3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat retournerende emballage.

Artikel 10. Retourzendingen

1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.
2. Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd. Het in ontvangst nemen van door de koper toegezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
3. Bij retourzendingen heeft verkoper het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 11. Overmacht

1. Indien de verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor de verkoper uit voortvloeit.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen ook die voortvloeien uit eerdere of latere met verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper zijn geleverd ter zake waarvan een of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd.
2. Bij niet-nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover de verkoper, is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.
3. De verkoper zal ingeval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij koper reeds nu de verplichting op zich neemt aan de verkoper alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 14. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, afwijkende van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 15. Toepasselijk recht / Geschillen

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden geheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de Rechtbank te Almelo.

Bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden

Voor keramische wand- en vloertegels en aanverwante artikelen

Artikel 1. Haarscheuren

Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaarding van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
Toelichting.
Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van de geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet haarscheuren geven.

Artikel 2. Hoedanigheid

De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, moet totdat de verkoper deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

Artikel 3. Hoeveelheid

De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Specificatie en levertijd

De koper dient binnen veertien dagen nadat de verkoper hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. De verkoper heeft het recht de koper schriftelijk, onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de koper hieraan niet dan is de verkoper gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificaties. De overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst een aanvang, nadat de koper specificatie heeft verstrekt. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Bouwstoffen heeft de koper in het daar bedoelde geval niet het recht tot afroepen, zolang hij geen specificatie heeft verstrekt.

Inkoopvoorwaarden.
Alle voormelde algemene verkoop en leveringsvoorwaarden gelden ook als verkoper zelf inkoopt, behoudens voor zover de desbetreffende bepaling niet van toepassing is op een inkoopsituatie.

Keizers Tegels & Sanitair

Nijverheidsstraat 58
7575 BK Oldenzaal
Routebeschrijving

Openingstijden

Maandag - Zaterdag
10:00 - 17:00 (Op afspraak)

Feestdagen

© 2024 Keizers - Tegels & Sanitair